РОМАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ТАЛЬНІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення

"_18_" __грудня_ 2019 року                                               

N 37/09

Про сільський бюджет

Романівської сільської ради на 2020 рік

                                                           23314524000

                                                               (код бюджету)                                            

Керуючись статями 76 та 77 Бюджетного кодексу України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" пункту 23 статті 26 Романівська сільська  рада вирішила:
               (назва органу місцевого самоврядування)

1. Визначити на 2020рік:

доходисільського бюджету у сумі 2564259 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 2536959  гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету 27300 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видаткисільського бюджету у сумі  2564259 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  2536959 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету 27300 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштівсільського бюджету у розмірі 2537 гривень, що становить 0,1 відсотків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

3.Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 2564259 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020рік:

1) до доходів загального фонду сільського бюджетів належать доходи, визначені статтями 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2020 рік":

податок  на  майно ;

єдиний податок;

інші доходи,що підлягають зарахуванню до сільського бюджету відповідно до законодавства;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені  статтями 15,72,73 Бюджетного кодексу України;

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1,71 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2020 рік":

плата за послуги,що надаються  бюджетними установами  згідно із законодавством;

2) у частині фінансування є надходження, визначені  статтями 15,72 Бюджетного кодексу України;

7. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню

8.На виконання вимог Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зазначити положення щодо забезпечення головними розпорядниками коштів сільського бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

9. В процесі виконання  сільського  бюджету дозволити  сільському  голові  Романіської сільської ради своїм  розпорядженням, за обґрунтованим поданням розпорядників коштів та погодження з постійно діючою комісією сільської ради з питань планування бюджету та фінансів здійснювати перерозподіл та уточнення видатків, затверджених цим рішенням в межах загального обсягу бюджетних призначень по загальному фонду сільського бюджету з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради, вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, визначених у додатках 3.

Забороняється без внесення змін до рішення про сільського  бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами сільського бюджету на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

видатки, пов'язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

10. Додатки 1,3,4,5  до цього рішення є його невід’ємною частиною.

11.Це рішення буде оприлюднено в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

         12. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів.

 

 

 

Сільський  голова                                                             Г. Полійчук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

 

 

 

 

до рішення сільської ради

 

 

 

 

"Про сільський бюджет  на 2020 рік"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОХОДИ

 

місцевого бюджету на 2020 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23314524000

 

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

Код

Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

 

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

 

1

2

3

4

5

6

 

10000000

Податкові надходження  

2 462 977,00

2 462 977,00

0,00

0,00

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

15 535,00

15 535,00

0,00

0,00

 

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

15 247,00

15 247,00

0,00

0,00

 

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

15 247,00

15 247,00

0,00

0,00

 

13030000

Рентна плата за користування надрами

288,00

288,00

0,00

0,00

 

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

288,00

288,00

0,00

0,00

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги  

7 900,00

7 900,00

0,00

0,00

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

7 900,00

7 900,00

0,00

0,00

 

18000000

Місцеві податки

2 439 542,00

2 439 542,00

0,00

0,00

 

18010000

Податок на майно

1 523 796,00

1 523 796,00

0,00

0,00

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

5 500,00

5 500,00

0,00

0,00

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

750,00

750,00

0,00

0,00

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

89 556,00

89 556,00

0,00

0,00

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

757 918,00

757 918,00

0,00

0,00

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

33 500,00

33 500,00

0,00

0,00

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

636 572,00

636 572,00

0,00

0,00

 

18050000

Єдиний податок  

915 746,00

915 746,00

0,00

0,00

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

188 983,00

188 983,00

0,00

0,00

 

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

726 763,00

726 763,00

0,00

0,00

 

20000000

Неподаткові надходження  

27 822,00

522,00

27 300,00

0,00

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

522,00

522,00

0,00

0,00

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

500,00

500,00

0,00

0,00

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

500,00

500,00

0,00

0,00

 

22090000

Державне мито  

22,00

22,00

0,00

0,00

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

22,00

22,00

0,00

0,00

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ  

27 300,00

0,00

27 300,00

0,00

 

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 

27 300,00

0,00

27 300,00

0,00

 

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

27 150,00

0,00

27 150,00

0,00

 

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 

150,00

0,00

150,00

0,00

 

 

Усього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

2 490 799,00

2 463 499,00

27 300,00

0,00

 

40000000

Офіційні трансферти  

73 460,00

73 460,00

0,00

0,00

 

41000000

Від органів державного управління  

73 460,00

73 460,00

0,00

0,00

 

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

73 460,00

73 460,00

0,00

0,00

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

73 460,00

73 460,00

0,00

0,00

 

Х

Разом доходів

2 564 259,00

2 536 959,00

27 300,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Про сільський бюджет  на 2020 рік"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видатків місцевого бюджету на 2020 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23314524000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

усього

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки
розвитку

 

 

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата
праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

0100000

 

 

Романівська сільська рада

2 536 959,00

2 536 959,00

1 826 608,00

153 384,00

0,00

27 300,00

0,00

27 300,00

0,00

9 150,00

0,00

2 564 259,00

 

 

0110000

 

 

Романiвськасiльська рада

2 536 959,00

2 536 959,00

1 826 608,00

153 384,00

0,00

27 300,00

0,00

27 300,00

0,00

9 150,00

0,00

2 564 259,00

 

 

 

0100

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

1 025 774,00

1 025 774,00

782 584,00

40 890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 025 774,00

 

 

0110150

0150

0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

1 025 774,00

1 025 774,00

782 584,00

40 890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 025 774,00

 

 

 

1000

 

ОСВІТА

1 097 028,00

1 097 028,00

812 602,00

25 344,00

0,00

18 000,00

0,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

1 115 028,00

 

 

0111010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

647 989,00

647 989,00

486 596,00

0,00

0,00

18 000,00

0,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

665 989,00

 

 

0111020

1020

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

449 039,00

449 039,00

326 006,00

25 344,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

449 039,00

 

 

 

4000

 

КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО

104 133,00

104 133,00

75 706,00

0,00

0,00

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

104 283,00

 

 

0114030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

60 678,00

60 678,00

45 038,00

0,00

0,00

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

60 828,00

 

 

0114060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

43 455,00

43 455,00

30 668,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 455,00

 

 

 

5000

 

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ

12 688,00

12 688,00

9 416,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 688,00

 

 

0115012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

12 688,00

12 688,00

9 416,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 688,00

 

 

 

6000

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

285 336,00

285 336,00

146 300,00

87 150,00

0,00

9 150,00

0,00

9 150,00

0,00

9 150,00

0,00

294 486,00

 

 

0116013

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

65 558,00

65 558,00

11 400,00

41 550,00

0,00

9 150,00

0,00

9 150,00

0,00

9 150,00

0,00

74 708,00

 

 

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

219 778,00

219 778,00

134 900,00

45 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

219 778,00

 

 

 

7100

 

СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ, РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА МИСЛИВСТВО

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

 

 

0117130

7130

0421

Здійснення  заходів із землеустрою

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 000,00

 

 

X

X

X

УСЬОГО

2 536 959,00

2 536 959,00

1 826 608,00

153 384,00

0,00

27 300,00

0,00

27 300,00

0,00

9 150,00

0,00

2 564 259,00

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради

 

Н.А.Чубань

 

Додаток 4
до  рішення сільської ради
18.12.2019 №37/09

Міжбюджетні трансферти на 2020 рік

(грн)

Код

Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту

Трансферти з інших місцевих бюджетів

Трансферти іншим бюджетам

дотація на:

субвенції

усього

дотація на:

субвенції

усього

загального фонду на:

спеціального фонду на:

загального фонду на:

спеціального фонду на:

найменування трансферту утримання на:

найменування трансферту

 

 

дошкільних навчальна закладів

бібліотек

будинків культуру, клубних закладів

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

23314524000

Романівська сільська рада

 

 

49147,00

6445,00

17868,00

 

 

73460,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

УСЬОГО

 

 

49147,00

6445,00

17868,00

 

 

73460,00

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

        Секретар сільської ради                                           Н.А.Чубань