Проект рішення

                      РОМАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                   Тальнівського району Черкаської області

                                                    РІШЕННЯ  

 

    Від ________ 2014   р.року    №____

    с.Романівка

 

Про затвердження  Порядку

надання у користування на умовах

оренди водних об'єктівта поновлення

договорів оренди, розташованих

на території села Романівка

 

      Відповідно до розпорядження Черкаської обласної державної адміністрації від 20.06.2014  №    167 «Про Методичні рекомендації

з надання в користування на умовах оренди  водних об'єктів, розташованих на території області»,Водного та Земельного кодексів України, керуючись  п.34.ч.1статті26Закону України „Про місцевесамоврядування в Україні», статтею  11 Закону України „Про аквакультуру", з метою раціонального та ефективного використання водних ресурсів на території села,упорядкування надання водойм у користування на умовах оренди, сільська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

    1. Затвердити Порядок  надання у користування на умовахоренди водних об'єктівта поновлення договорів оренди, розташованих на території села Романівка  ( додається ).

    2. Спеціалісту – землевпоряднику сільської ради  здійснювати ведення реєстру наданих в оренду водних об'єктів та подавати інформацію Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації та обласному управлінню водних ресурсів щоквартально, до 05 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

   3. Взяти до відома, що проект цього рішення  оприлюднено згідно з правилами  прийняття актів,  що носять регуляторний характер та  надіслано для ознайомлення та внесення можливих поправок   Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації та обласному управлінню водних ресурсів .

   4. Контроль за виконанням рішення покласти на ___________________.

 

Сільський голова                                                                           Г.Полійчук

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Романівської  сільської ради  

«Про затвердження Порядку надання у користування на умовах оренди водних об'єктівта поновлення договорів оренди, розташованихна території села Романівка»

 

                                                1. Опис проблеми

 

З 1 липня  2013 року  набрав чинність Закон України  "Про аквакультуру" який вніс зміни у Водний Кодекс, визначивши що водні об‘єкти надаються у користування на умовах оренди органом, що здійснює розпорядження земельними ділянками під водою згідно повноваженнями, визначеними Земельним Кодексом України.

            Відповідно  до ст. 51 ВК -  "Користування водними об'єктами на умовах оренди" :
     - у користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих,   лікувальних,  рекреаційних,  спортивних  і туристичних   цілей,  проведення  науково-дослідних  робіт  можуть надаватися водосховища (крім водосховищ комплексного призначення), ставки, озера та замкнені природні водойми.
            Не  підлягають  передачі  у користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб водні об'єкти, що: 
    -  використовуються для питних потреб; 
     - розташовані в межах територій та об'єктів, що перебувають під охороною  відповідно  до  Закону  України "Про природно-заповідний фонд України"
            Водні об'єкти надаються у користування на земельних торгах у комплексі із земельною ділянкою відповідно до вимог Земельного кодексу України.

Відповідно до ст. 122 Земельного кодексу України сільська рада  передає в оренду водні об’єкти з земельною ділянкою у межах в межах населених пунктівна підставі рішення, шляхом укладання договору оренди водного об’єкту, погодженого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері водного господарства.

Типовий договір оренди водних об’єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420.

Рішення про передачу земельних ділянок в оренду приймається на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі:

-          надання земельної ділянки із зміною її цільового призначення;

-          формування нової земельної ділянки (крім поділу та об’єднання).

Надання у користування земельної ділянки, зареєстрованої у Державному земельному кадастрі, право власності на яку зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно без зміни її меж та цільового призначення, здійснюється без складання документації із землеустрою.

Надання у користування земельної ділянки в інших випадках здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Дозвіл на розроблення такої документації здійснюється органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, відповідно до повноважень.

Земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року, вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номера. У разі, якщо відомості про зазначені земельні ділянки не внесені до Державного реєстру земель, їх державна реєстрація здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за заявою їх власників (користувачів). Внесення інших змін до відомостей про ці земельні ділянки здійснюється після реєстрації земельних ділянок.

Враховуючи відсутність загальнодержавного порядку надання в оренду водних об‘єктів постає потреба у розробці нормативно-правового акту по наданню в оренду водних об‘єктів.

 

2. Визначення цілей регулювання

 

 Визначення ефективного, на засадах відкритості та прозорості, механізму надання в оренду водних об‘єктів в межах села.

 Використання водних об‘єктів в межах села  шляхом запровадження ефективного, на засадах відкритості та прозорості механізму надання в оренду.

 

 

3. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей

 

Альтернативних способів досягнення мети немає.

 

4. Опис механізмів і заходів для розв’язання проблеми

 

Проектом рішення  передбачається опис механізму надання водних об'єктів у користування за договором оренди водного об'єкта у комплексі із земельною ділянкою під ним.

Порядкомпропонується визначити:

-         Процедуру поновлення договорів оренди земель водного фонду;

-          Процедуру надання в оренду земельної ділянки водного фонду із водним об‘єктом без земельних торгів;

-         Процедуру надання в оренду земельної ділянки водного фонду із водним об‘єктом через земельні торги;

-         Процедуру укладання договорів оренди водних об’єктів при наявності чинних договорів оренди земель водного фонду.

Реалізація такого регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного прозорого механізмунадання в оренду водних об‘єктів.

5. Аналіз вигод та витрат.

 

5.1. Визначення сфер впливу.

 

 

 

 

Сфери впливу

Види впливу

Інтереси внутрішніх підгруп

Держава

Запровадження прозорого механізму надання водних об'єктів у користування за договором оренди

 

 

Ефективне використання водних об‘єктів

Суб’єкти підприємницької діяльності

Відкритість та прозорість процедури надання водних об'єктів у користування за договором оренди

Відсутність корупційних схем надання в оренду водних об‘єктів

Розвиток власного бізнесу

Громадяни

Зміцнення довіри до влади за рахунок забезпечення більшої прозорості її дій

 

Підвищення мотивації для зайняття підприємницькою діяльністю.

Створення додаткової кількості робочих місць.

 

5.2. Вигоди і витрати.

 

№ з/п

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

1.

Створення нових робочих місць

 

 

 

 

Виготовлення землевпорядної технічної документації, паспорта водного об‘єкта

2.

Збільшення надходження до бюджету податків, зборів (інших обов’язкових платежів) від діяльності суб‘єктів підприємницької діяльності в результаті оренди водних об‘єктів

Адміністрування регуляторного акту

 Сфера інтересів підприємців

1.

Розвиток власного бізнесу

Витрати, пов’язані з виконанням вимог регуляторного акту (кошти для участі в аукціоні та купівлі лоту на аукціоні)

Сфера інтересів населення

1.

Створення додаткових робочих місць

Витрати відсутні

2.

Поінформованість про умови надання в оренду водних об‘єктів

Витрати відсутні

 

                                        6. Прогноз впливу

 

Прийняття запропонованого проекту рішення  дозволить забезпечити рівні можливості суб’єктам підприємницької діяльності щодо оренди водних об‘єктів.

 

7. Характеристики очікуваних соціально-економічних наслідків

 

           Прийняття запропонованого проекту розпорядження надасть можливість за рахунок набуття права оренди водних об‘єктів збільшити обсяги реалізації рибної продукції, надходження до бюджету, створити нові робочі місця.

 

Показниками результатів запровадження регуляторного акту слід вважати:

- створення додаткових робочих місць;

- збільшення надходжень до бюджету податків, зборів (інших обов’язкових платежів).

- збільшення обсягів реалізації рибної продукції;

 

 

 

8. Обґрунтування терміну дії запропонованого акта та переліку заходів, спрямованих на відстеження ефективності дії

регуляторного акта

         Для даного регуляторного акту пропонується постійний термін дії з визначенням можливості наступного перегляду ефективності дії цього акта та можливого внесення змін і доповнень до нього, враховуючи об‘єктивні фактори.

         Відстеження ефективності дії регуляторного акту буде здійснюватися на підставі аналізу статистичних даних

 

9. Індикатори ефективності нормативно-правового акту

 

Орієнтовний термін повторного дослідження – квітень 2016 року.

           

         Індикатори ефективності:

 

     1. Кількість створених додаткових робочих місць.

     2. Розмір перевищення надходжень до бюджету податків, зборів (інших обов’язкових платежів).

 

 

 

Сільський голова                                                                            Г.Полійчук